بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین

کد بلاگ : #250
تاریخ انتشار : شنبه, 26 مرداد 1392 17:51


بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین

زمینه و هدف:

خشونت خانگی یکی از علل شایع صدمه جسمی و ترومای روانی به زنان است، علاوه بر آن می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت نسل آینده نیز تأثیر بگذارد و افرادی با مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی- اقتصادی خاص ممکن است در معرض خطر برای بروز این مشکل باشند، از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین در زنان مراجعه کننده به واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1386 طراحی و اجرا شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که تعداد 811 نفر از زنان مراجعه کننده به روش طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید؛ برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر استفاده شد. یافته ها: میزان خشونت خانگی 3/88% (5/90%-1/86% CI,95%) بود ]خشونت جسمی 4/25% (3/28%-4/22% CI,95%)، خشونت عاطفـی 3/87% (5/89%-1/85% CI,95%) و خشونت جنسی 1/39% (4/42%-8/35% CI,95%)[، بین خشونت و برخی از عوامل شامل سن زمان ازدواج زن ]24 سال و کمتر[ (001/0p< (،سن زمان ازدواج همسر ]کمتر از 30 سال[ (023/0=(p، تحصیلات همسر ]متوسطه و کمتر[ (016/0=(p، مصرف سیگار توسط همسر (002/0=(p، بیماری روانی زن و همسر (016/0=(p، مصرف دارو در زن (02/0=(p و همسر (004/0=(p و سابقه سقط (012/0 =p) ارتباط وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای خشونت خانگی در این پژوهش و وجود ارتباط بین برخی از عوامل با خشونت و از آنجایی که مداخله برای کاهش خشونت از نتایج نامطلوب آن بر سلامت زنان می کاهد، غربالگری روتین زنان به خصوص زنان در معرض خطر از لحاظ مواجهه با خشونت خانگی توصیه می شود.

واژه‌های کلیدی: خشونت خانگی، خشونت علیه زنان، مشخصات زوجین.،


نویسندگان: سکینه طاهرخانی ، ماندانا میرمحمدعلی ، دکتر انوشیروان کاظم نژاد ، دکتر محمد اربابی و مهرنوش عامل ولی زاده

 


استخراج از سایت :

http://sjfm.hbi.ir/browse.php   

مجله علمی پزشکی قانونی