رابطه وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان در دبیران اهواز

کد بلاگ : #331
تاریخ انتشار : دوشنبه, 1 مهر 1392 11:49

رابطه وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان

 در دبیران اهواز

چکیده :

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان در دبیران متأهل (زن) شهر اهواز انجام گرفت. نمونه شامل 135 دبیر زن بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از : پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر ( SSDW )- پرسشنامه سلامت روان ( SCL-25 ). این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان رابطه مثبت معنی دار مشاهده گردید. سطح معنی دار در این تحقیق در نظر گرفته شده است.

کلید واژه : وابستگی خاص نسبت به همسر، سلامت روان

سعید بختیار پور :  استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرح نادری : استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

زینب عامری : کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز

استخراج از سایت : www.sid.ir