حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا)

کد بلاگ : #352
تاریخ انتشار : دوشنبه, 8 مهر 1392 19:05


حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و آمریکا)


مجموعه ای که پیش روست حاصل تلاشی است اندک در مسیر احقاق حقوق از دست رفته بانوان و رهاندن آنها از ستم دیدگی تاریخی شان. خشونت، این رفتار تعمدی ،آشکار یا پنهان که از ضعیف ترین حالت ان تا شدیدترین درجه اش، متضمن اسیب روحی یا جسمی قربانی خواهد بود. رفتاری است ضد اجتماعی که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد از هر سن و جنسیتی ، زنان را انچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست خشونت دیدگی بانوان را معضلی عمده در جامعه کنونی تلقی نمود، از این رو تلاش این مجموعه متمرکز بر آن است تا با رویکردی به خشونت پذیری خواسته و ناخواسته زنان، دلایل و عوامل گوناگون آن در دو جامعه ایرانی و آمریکایی ، که هر دو به نحوی خاص و ویژه به این بیماری اجتماعی مبتلایند بتوان از نگاهی جرم شناسانه راه حلی «کیفری_اجتماعی» را برای مبارزه با این معضل ارائه نمود. آشنایی با انواع گسترده خشونت علیه زنان بخصوص حجم بیداد کننده خشونت خانگی در ایران و خشونت اجتماعی در امریکا و مطلع گشتن از بهای جبران ناپذیر و همه گیری ان، راهی جز اتخاذ سیاست جنایی مثمر ثمر که متضمن تدابیر پیش گیرنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است، توفیق حاصل گردد؛ سیاستی علمی و منسجم با همکاری تمام ارکان جاممعه ، نه صرفا رکن قانونی، بلکه حرکتی وحدت بخش که در آن ارکان دولتی، غیردولتی و بخصوص زنان سهم عمده ای را بر عهده بگیرند، تا هر جامعه چه جامعه در حال توسعه ای مانند ایران با ریشه های بی شمار سنتی و مذهبی و چه جامعه توسعه یافته و صنعتی چون آمریکا، سعی نماید تا در چهارچوب مقتضیات زمانی و مکانی و با توجه به تعلقات فرهنگی و اجتماعی مردمان خود، با اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی،مسیر وقوع خشونت بر زنان را از یک سو با موانع بی شمار روبرو کرده و از وقوع آن پیش گیری نماید و از سوی دیگر زنان خشونت دیده ای را که جامعه در پیش گیری از وقوع ستم بر آنان موفق نگردیده ، در چتر حمایتی قانونی_اجتماعی به مامن امن رساند.

 
عظیم زاده، شادی.(1384) پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

منبع : http://anthropology.ir