رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری

کد بلاگ : #393
تاریخ انتشار : دوشنبه, 29 مهر 1392 11:09


رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان ادارات دولتی (100 نفر مرد و 100 نفر زن)بودند که از میان کارمندان متأهل ادارات مختلف با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک های تعارضی (CTS-2)، مقیاس دانش و نگرش جنسی، پرسشنامه مثلث عشق اشترنبرگ و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) بودند. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی ساده و رگسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری هم در مردان و هم در زنان، رابطه منفی معنی داری وجود دارد و این متغیرها پیش بینی کننده مناسبی برای همسر آزاری هستند.

کلید واژگان: دانش جنسی، نگرش جنسی، مولفه های عشق، رضایت زناشویی، همسرآزاری.

 

فرح نادری و علیرضا حیدریی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

زینب حسین زاده مالکی: کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

-----------------------------

منبع:www.SID.ir