بررسی عوامل موثر در همسر آزاری در زنان ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی

کد بلاگ : #394
تاریخ انتشار : دوشنبه, 29 مهر 1392 14:35

بررسی عوامل موثر در همسر آزاری در زنان ارجاع شده

 به مرکز پزشکی قانونی کرج در سال 1384

چکیده

سابقه و هدف: خشونت علیه زنان نوعی آسیب اجتماعی پنهان است که در همه جوامع دیده می شود. این معضل اجتماعی خود زمینه ساز سایر مشکلات بهداشتی و اجتماعی در قربانیان خشونت به شمار می رود. این مطالعه سعی دارد با بررسی موارد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی کرج، عوامل موثر در بروز این پدیده را شناسایی کند.

روش بررسی: در این پژوهش مورد- شاهدی برای 100 زن متأهلی که به دلیل همسر آزاری از مراجع قضائی به مرکز پزشکی قانونی کرج در سال 1384 ارجاع شده بودند و 100 زن متأهلی که به دلیل دیگری به این مرکز مراجعه و هرگز سابقه همسر آزاری نداشتند، پرسش نامه ای تکمیل گردید.

یافته ها: با افزایش سن زن و مرد فراوانی همسر آزاری کاهش می یافت. بین سطح تحصیلات زنان یا مردان و همسر آزاری ارتباط معنی داری وجود نداشت. وجود سابقه درگیری با قانون و ارتکاب جرم در همسران زنان، داشتن همسر دیگر، میزان پایبندی به مسائل دینی و مذهبی مردان و اعتیاد در همسران زنان در بروز همسر آزاری موثر بود.

نتیجه گیری: سن پایین زن، اعتیاد مرد، رفاه اقتصادی پایین خانواده مرد مهمترین عوامل موثر در بروز همسر آزاری به شمار می روند. همچنین نداشتن علاقه به همسر، عدم تفاهم بین زوجین، عهده داشتن سرپرستی فردی از خانواده همسر، عدم پایبندی به مسائل مذهبی همسر، تعدد زوجین، وجود خشونت علیه کودکان در خانواده و سابقه ارتکاب سایر جرائم با همسر آزاری ارتباط دارد.

واژگان کلیدی :  همسر آزاری ، زنان ، پزشکی قانونی

-------------------        

منبع: مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 18، شماره 4، زمستان 87، صفحات 269 تا 273