بررسی موارد کودک آزاری جنسی (SCA) در تهران

کد بلاگ : #397
تاریخ انتشار : دوشنبه, 6 آبان 1392 11:49


بررسی موارد کودک آزاری جنسی
(SCA) در تهران

چکیده:
این بررسی با استفاده از یادداشت های موجود در پرونده های سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شد. ناحیه مورد بررسی کل تهران بزرگ بود. مطالعه از نوع توصیفی بوده و موضوعاتی که تحت بررسی قرار گرفت شامل: تعداد مراجعین سازمان پزشکی قانونی جهت بررسی کودک آزاری جنسی، که از طرف ارگان های دولتی یا شکایت شخصی مراجعه نموده بودند، 1) بررسی شیوع سنی(S.C.A). Sexual child abuseدر سه گروه سنی: 5-0 سال، 10-6 سال و 15-11 سال، 2) بررسی شیوع .S.C.A در مناطق مختلف تهران و حومه، 3) بررسی شیوع .S.C.A در دو گروه دختران و پسران، 4) بررسی تعداد دفعات انجام تجاوز جنسی و فاصله زمانی مراجعه به مراجع قانونی از زمان وقوع تجاوز، 5) بررسی شایعترین محل آسیب در پرده بکارت در مقاربت از راه واژن و همچنین نوع ضایعه مقعدی در مقاربت از راه مقعد در کودکان، 6) بررسی ارتباط .S.C.Aبا فصول سال، 7) درصد مرگ و میر. بر طبق آمار بدست آمده در جمع 325 مورد مراجعه به سازمان پزشکی قانونی(واحد تهران) داشتیم که بر حسب جمعیت زیر 15 سال تهران شیوع برابر با 0.06%  و بروزی برابر با 0.004% نشان می دهد. از نظر شیوع جنسی هم در موارد مراجعه و هم آنها که تجاوز به آنها ثابت شده است، تعداد دختران 2.7 برابر بیش از پسران بوده است. حداکثر شیوع سنی در پسران بین 10-6 سال و در دختران 10-15سال بوده است. معمولا دختران پس از چندین بار مورد تجاوز واقع شدن و با فاصله طولانی از اولین وقوع به مراجع قانونی مراجعه نموده اند، در حالی که پسران اکثرا پس از یکبار مورد تجاوز واقع شدن مورد را نسبتا سریع به مراجع ذیربط اطلاع می دهند. در نواحی که تراکم جمعیت بیشتر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین تری دارند شیوع .S.C.Aبیشتر است. شایعترین محل آسیب پرده بکارت بر اثر مقاربت از راه واژن ناحیه تحتانی است. شایعترین قسمت ساعت 6 است اما مقاربت مقعدی، ضایعه شدیدتری در کودکان باقی گذاشته که به صورت خونریزی منتشر همراه با کبودی می باشد. اما در ضایعات موضعی، دو قطب فوقانی و تحتانی حداکثر آسیب را می بینند و به سایر نواحی آسیب کمتری وارد می شود. در مورد دختران با توجه به مزمن بودن حادثه ارتباطی بین زمان مراجعه و فصول سال وجود ندارد اما در پسران به وضوح در فصل بهار بیشتر است. در جمع این حادثه 2.7% مرگ و میر داشته که نسبت مرگ و میر در پسران به جمعیت درگیر 5.2%و در دختران به کل جمعیت 1.7% بوده است. در ضمن در پسران با کاهش سن مراجعه (زیر 5 سال) مرگ و میر افزایش می یابد. 79% از موارد مرگ و میر به علت قتل بوده است. بطور خلاصه: 0.06% از کودکان ما به دلیل آزار رسانی جنسی به مراجع قانونی مراجعه می نمایند. قربانیان دختر 2.7 برابر پسران هستند. حادثه در دختران بطور مزمن تر ایجاد شده و مرگ و میر کمتری نسبت به پسران دارد.

حسن توفیقی، مهسا هوشدار

منبع : مجله علمی پزشکی قانونی، 1374؛ دوره 2، مرداد و شهریور، شماره 5: صفحات 20-12