همسر آزاری

کد بلاگ : #401
تاریخ انتشار : شنبه, 11 آبان 1392 15:35


همسر آزاری

چکیده

مطالعات انجام شده در مورد پدیده همسر آزاری حاکی از آن است که خشونت دوران کودکی در مردان همسرآزار زیاد است. درخانواده­ هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خود را تجربه کرده ­اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به همسرآزاری وپسران، کتک زدن همسر را حق قانونی خود می­دانند.

این مقاله درپی شناخت پدیده همسرآزاری  وعوامل ظهوراین پدیده  در  ایران است. به این منظور  با  استفاده از روش میدانی و با تکنیک گروه نمونه و شاهد، پرسشنامه­ ای میان 180 زن که به پزشکی قانونی تهران مراجعه کرده بودند به طورتصادفی توزیع و تکمیل گردید.

یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که درمتغیرهای سن، نوع شغل، تحصیلات،سابقه ازدواج قبلی تفاوت معنی­ داری بین گروه شاهد، گروه نمونه وجود ندارد ولی در متغیرهای مربوط به وضعیت زندگی شوهر در دوران کودکی،  وضعیت خاص شوهر، (سابقه جرم، تعدد زوجات و...) تفاوت معنی­ داری بین دو گروه شاهد و نمونه وجود دارد.

مهم­ترین نتیجه پژوهش تأکید بر نقش اساسی زمینه­ های تربیتی- فرهنگی در بروز پدیده همسرآزاری است. به طوری که  مردانی که در کودکی  درخانواده ­های خود شاهدکتک خوردن مادران خود بوده­ اند، شوهران معتاد و با سابقه محرومیت و کسانی که همسر متعدد دارند به خشونت علیه زنان بیشتر روی می­ آورند.

 

کلیده واژه: خشونت/ زنان/ فیزیکی/ همسرآزاری

بشیر نازپرور : (مختصص پزشکی قانونی و رئیس تالار تشریح پزشکی قانونی)

منبع: فصلنامه پژوهش زنان، شماره 3، بهار 1381