عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان

کد بلاگ : #445
تاریخ انتشار : یکشنبه, 1 دی 1392 16:36


عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان

 

چکیده

مقدمه: خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که روی سلامت و بهداشت روانی خانواده و جامعه تأثیر منفی می­گذارد. از طریق شناخت به میزان و نوع خشونت و عوامل موثر بر آن می­توان در جهت پیشگیری و کاهش آن، اقدامات درمانی و مداخله جویانه طلب را انجام داد. هدف تحقیق، شناسایی انواع خشونت و میزان شدت آن در خانواده و همچنین شناسایی عوامل زمینه­ای موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان می­باشد.

مواد و روش­ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با استفاده از روش همسبتگی انجام گرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با توجه به جمعیت جامعه 383 نفر در نظر گرفته شد. واحد تحلیل بر اساس ماهیت مسئله، خانواده و سطح مشاهده زنان متأهل است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت و شامل:1- سئوالات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی 2- پرسشنامه محقق ساخته در مورد زمینه­های خطرساز و تصور از نقش­های جنسیتی 3- خشونت علیه زنان حاج یحیی سال 1999 بود. در تحلیل داده­ها نیز از روش ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ­ها: یافته­ های این بررسی نشان می­دهد که در بین انواع خشونت، خشونت روانی و جسمی بیش از سایر اشکال آن در زنان تجربه می­شود. بین خشونت خانگی و متغیر سن، سطح سواد، تعداد فرزندان و شغل همسر رابطه معناداری دیده شد اما نوع ازدواج، درآمد همسر و سن همسر رابطه معناداری با خشونت خانگی نشان نداد. همچنین میزان خشونت در خانواده ­های گسسته بیشتر مشاهده شد و بین وجود الگوی پرخاشگری در خانواده پدری در دوران کودکی و بروز خشونت رابطه وجود داشت. از سوی دیگر رابطه معناداری بین تصور سلطه گرایانه مرد و خشونت  خانگی دیده شد.

بحث و نتیجه­ گیری: به طور کلی نتایج تحقیقات نشان داد که سن زنان، سطح سواد، جمعیت خانواده و شغل همسر با خشونت علیه زنان رابطه دارد. همچنین رفتار پرخاشگرانه والدین در دوران کودکی درخشونت علیه زنان نقش دارد. ازسوی دیگر تصور سلطه گرایانه مرد نسبت به زن در بروز پرخاشگری موثر است.

 

واژه ­های کلیدی: خشونت علیه زنان، الگوی پرخاشگری، تصور سلطه گرایانه.

فیروزه غضنفری (استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان)

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان