تأثیر روانی- اجتماعی کودک آزاری و نقش پلیس درپیشگیری از بروز آن

کد بلاگ : #462
تاریخ انتشار : دوشنبه, 23 دی 1392 15:56


تأثیر روانی- اجتماعی کودک آزاری و نقش پلیس درپیشگیری از بروز آن

 

چکیده

هدف: کودک آزاری معلولی است از عامل­های چندگانه که مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان درمعرض آسیب ایجاد می­کند، هر نوع کوتاهی و غفلت با ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه­ای بر آن وارد کند کودک آزاری قلمداد می­گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات روان شناسی اجتماعی کودکان آزار دیده درخانواده، شناخت نقش پلیس در پیشگیری از بروز این پدیده و شناخت موانع پیش رو در ممانعت از بروز این مشکل است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع موردی است و جامعه آماری آن، کودکان و نوجوانانی هستند که از سوی والدین مورد آزار قرار گرفته­اند. نمونه تحقیق از موارد کودک آزاری که در مراکز بهزیستی نگاه داری می­شوند یا مواردی که به کلینیک­های درمانی مراجعه کرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسی 65 نفر است. ابزارهای پژوهش عبارت از تست MMPI 2 ، آزمون ریون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسی وضعیت روانی- اجتماعی خانواده و پرسشنامه بررسی وضعیت روان شناختی کودک است.

نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنین کودکی بیشتر از سنین نوجوانی است، آزارهای جسمی، عاطفی وجنسی به ترتیب بیشترین فراوانی­ها را دارند. سن کودکان و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته­اند با نوع کودک آزاری ارتباط دارد و کودکانی که مورد آزار قرار گرفته­اند در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بوده­اند. کودکان و نوجوانان آزار دیده دچار مشکلات عاطفی، رفتاری، یادگیری، اجتماعی و شخصیتی هستند. اقدامات پلیس با رویکرد جامعه نگر، نقش موثری در پیشگیری از وقوع و بروز کودک آزاری در ایران را دارد، اما برای پیشگیری از وقوع و بروز آزار کودکان در ایران چالش­هایی وجود دارد که بخشی از آن مرتبط با مسائل فرهنگی، قانونی وحمایتی درموردکودکان درایران است.

 

نویسندگان :

- دکتر غنچه راهب(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، استادیار گروه  مددکاری اجتماعی)

- دکتر مصطفی اقلیما(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، استادیار گروه  مددکاری اجتماعی)

 - عباس کمرودی (کارشناس مدیریت آموزشی و پرورشی در آموزش و پرورش)

- مجتبی کفشگر(مشاور ارشد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در آموزش و پرورش)

 

کلید واژه­ها

کودک آزاری، وضعیت روانی- اجتماعی، پیشگیری، کودک و نوجوان، آزار جسمی عاطفی و جنسی.

---------------------------------------

منبع: WWW.SID.ir