بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد خود معرف شهر یزد

کد بلاگ : #463
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 دی 1392 11:55


                       بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به

                                                 کلینیک ترک اعتیاد خود معرف شهر یزد

 

چکیده

مقدمه: کودک آزاری شامل آزارهای جسمی، روانی، جنسی و بدرفتاری با کودک می شود و به سلامتی و آسایش کودک آسیب می­رساند. با توجه به اهمیت موضوع، این بررسی جهت تعیین میزان شیوع کودک آزاری در افراد وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد خود معرف شهر یزد اجرا گردید.

 

روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 300 نفر شامل دو گروه 150 نفری معتاد و غیرمعتاد انجام گرفت، گروه معتاد از بین افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یزد و گروه غیرمعتاد به صورت تصادفی ازجامعه انتخاب شد. جمع آوری داده­ها به کمک پرسشنامه پژوهشگر ساخته و تجزیه وتحلیل داده­ها با آزمون آماری (کاری اسکور) صورت گرفت.

 

نتایج: از 150 نفر معتاد 56% کودک آزار بودند، 3/45 % مرد، 7/10% زن ، 7/18% تحصیلات بسیار پایین، 46% سابقه طلاق در خانواده، 38% سابقه آزار جسمی در کودکی داشتند. بیشترین نوع آزار جسمی سیلی زدن به صورت، 24% بود، که 26% این افراد اعلام کردند که این عمل اقدامی در جهت تربیت است. از 150 نفر گروه سالم 42% کودک آزار، 7/26% مرد، 3/15% زن، 4/23% سابقه طلاق درخانواده، 4/30% خود درکودکی آزار جسمی دیده بودند که بیشترین نوع آزار جسمی سیلی زدن با فراوانی 7/22% بود که از این تعداد 33% علت این اقدام را تربیت فرزند اعلام نمودند.

 

نتیجه گیری: ارتباط مستقیمی بین کودک آزاری و وابستگی به مواد افیونی دیده شد. سطح تحصیلات پایین، سابقه طلاق در خانواده و قربانی کودک آزاری بودن در کودکی در ایجاد این پدیده نقش دارد. لذا ضرورت پایش کودکان، تدوین قوانین حمایت از کودکان و ایجاد مراکزحمایتی و آموزش والدین می­تواند در کاهش کودک آزاری نقش داشته باشد.

نویسندگان :

- گلرسته خلاصه زاده، استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

- نصرا.. بشر دوست، استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- نسترن احمدی، دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- قاسم دستجردی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

واژه های کلیدی: کودک آزاری، مواد افیونی، معتاد.

---------------------------

منبع: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 3، ویژه نامه همایش رفتارهای پر خطر.