بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

کد بلاگ : #464
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 دی 1392 12:17


بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

 

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزار دیده است که با استفاده از روش تحقیق علی- مقایسه­ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 83-1382 و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون 2، آزمای ریون، مقیاس حافظه بالینی وکسلر و آزمون دقت بوناردل بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین افراد آزار دیده و عادی به لحاظ حافظه تفاوت معناداری وجود دارد. اما میان دو گروه مورد مطالعه، به لحاظ هوش و دقت تفاوتی مشاهده نشد. همچنین دو گروه آزار دیده وعادی در جنبه­های رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری، رفتار انفعالی- پرخاشگرانه، وابستگی به دارو و مواد مخدر با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی بروز این گونه رفتارها در میان دختران آزار دیده بیشتر بوده است. در بعد عاطفی نیز به طور کلی دو گروه در ویژگی­های خویشتن داری، جامعه پذیری، احساس سلامتی، کارایی ذهنی، استعداد روانشناختی، سطح تحمل و استعداد کسب پایگاه با هم تفاوت دارند. اما در ویژگی­های خودپذیری، حضور اجتماعی، مردم پذیری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال و مسئوولیت پذیری با هم تفاوتی نداشته­اند.

نویسندگان :

اعظم تقوی، مریم فاتحی زاده، محمدرضا عابدی

 

واژه­های کلیدی: کودک آزاری، ویژگی­های رفتاری، ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های شناختی.

---------------------------- 

منبع: www.ensani.ir