سه سبک تعاملی

کد بلاگ : #765
تاریخ انتشار : دوشنبه, 16 تیر 1399 19:16

سه سبک تعاملی

1- سبک منفعل:

موقعی که با طرف مقابل به صورت منفعل تعامل برقرار می کنید٬ احساس ها٬ افکار و خواسته های خود را به صورت مستقیم عنوان نمی کنید. ممکن است سعی کنید به صورت غیر مستقیم و از طریق ابراز نارضایتی٬ گریه کردن یا غرولند کردن پیام خود را به او برسانید٬ یا ممکن است به کلی از عنوان کردن احساس ها و خواسته های خود منصرف شوید.


2- سبک تعاملی خشن:

در سبک تعاملی خشن کاملا می توانید احساس ها٬ افکار و خواسته های خود را بیان کنید ولی اغلب اوقات به ازای زیر پا گذاشتن حقوق و احساس های دیگران این کار را انجام می دهید.

معمولا با استفاده از تحقیر های طعنه آمیز و شوخ آمیز به دیگران اهانت می کنید. موقعی که به خواسته خود نرسید احتمالا به انتقادات خود ادامه می دهید و از طریق اشاره رفتن انگشت سرزنش به سمت دیگران٬ باعث احساس گناه و آزردگی آن ها می شوید.


3- سبک تعاملی جرأت مند:

وقتی به صورت جرأت مند تعامل برقرار می کنید در مورد احساس ها٬ افکار و خواسته های خود به صورت مستقیم حرف می زنید. در این حالت بر حقوق خود پافشاری می کنید و حقوق و احساس های دیگران را نیز در نظر می گیرد. به دقت به فرد مقابل گوش می دهید و آنها متوجه می شوند که شما به آنها گوش می دهید. می توانید تقاضاها و مخالفت های خود را به صورت صریح بیان کنید. تن صدای شما آرام است و حالت بدنی شما متعادل است.